Online Energizers - Introductie

Gerard du Buf van het bedrijf ‘Magic in Communication’, ook handelend als ‘Magie in Communicatie’, gevestigd aan de Baayewei 6 - 4854 KC – Bavel – Nederland, is eigenaar van onlineenergizers.com en verantwoordelijk voor deze 'Algemene Voorwaarden'.

Contactgegevens

https://onlineenergizers.com - Baayewei 6 - 4854 KC Bavel - Nederland - Tel. +31 161 430066
Gerard du Buf is CEO van Magic in Communication. Hij is te bereiken via websitemessage@onlineenergizer.com.

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Magic in Communication is onder de naam Online Energizers (hierna: OE) een samenwerkingsverband aangegaan met diverse goochelaars, sprekers, ondersteuners, workshop gevers en anderen, (hierna: Energizers) met als doel om gezamenlijk diensten aan opdrachtgevers te leveren.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van OE alsmede ten behoeve van de voor het samenwerkingsverband dan wel de afzonderlijke leden daarvan werkzame personen. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over OE dient daarvoor tevens gelezen te worden: iedereen die bij het samenwerkingsverband is aangesloten.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten die worden gegeven aan OE en voorts op alle verbintenissen die uit de wet of uit overeenkomsten voortvloeien voor OE. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers en andere derden zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door OE aanvaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website OnlineEnergizers.com

2.3 Magic in Communication is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 20135413. De handelsnaam Online Energizers is onder deze inschrijving vermeld.

2.4 Alle aan OE verbonden en/of met hen samenwerkende Energizers en alle rechtsopvolgers onder algemene titel kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

Opdracht

3.1 Na overleg tussen opdrachtgever en OE, eventueel via een optionele offerte, stuurt OE per mail een opdrachtbevestiging met daarin de naam van de Energizer en relevante details zoals datum en prijs. Opdrachtgever dient hierop binnen 48 uur te reageren indien hierin wijzigingen gewenst zijn. Na deze periode wordt de informatie in de opdrachtbevestiging bindend.

3.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend rechtstreeks aan OE te zijn verstrekt en niet aan enige hulppersoon of aan een aangesloten Energizer. De werking van art.7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Alle vervolgopdrachten voortkomend uit een direct of indirect contact tussen opdrachtgever en Energizer gaan voor de duur van minimaal 12 maanden na aanvaarding van de eerste opdracht via Online Energizers.

3.4 Opdrachtgever geeft toestemming aan de Energizer de naam "Online Energizers" in beeld te hebben gedurende de uitvoering van de Energizer. Indien dit niet mogelijk is wordt Online Energizers duidelijk genoemd in de aankondiging en in de aftiteling van het hybride of online event.

3.5 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met bij/voor opdrachtgever werkende personen of derden.

3.6 OE is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

Honorarium

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van OE worden berekend op basis van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs.

4.2 Indien een strippenkaart wordt gekocht door opdrachtgever dient deze vooraf geheel te worden betaald, tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken. Een strippenkaart ziet op de inkoop van een in de bevestiging daarvan genoemd aantal optredens tegen een gunstiger tarief. In de bevestiging zal de geldigheidsduur van de strippenkaart worden aangegeven. Is niets aangegeven dan geldt de strippenkaart voor onbepaalde tijd. OE heeft te allen tijde het recht de strippenkaart om haar moverende redenen te beëindigen met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

4.3 Indien een abonnement wordt afgesloten door opdrachtgever dient deze vooraf geheel te worden betaald voor de duur van een jaar, tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken. Een abonnement ziet op de inkoop van een in de bevestiging daarvan genoemde verzameling optredens of werkzaamheden. OE heeft te allen tijde het recht het abonnement om haar moverende redenen te beëindigen met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

4.4 Het tarief wordt bij het aangaan van de opdracht overeengekomen door mededeling van dit tarief aan opdrachtgever, die met het tarief akkoord wordt geacht te zijn indien hij dit tarief na mededeling niet terstond heeft afgewezen. Alle bedragen zijn exclusief btw. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op grond van de het prijsindexcijfer consumpties gezinshuishoudens van het CBS en kan overigens na voorafgaande aankondiging worden aangepast.

4.5 Er wordt na het optreden, of uiterlijk per het einde van elke kalendermaand door OE gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichtte werkzaamheden.

4.6 Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling van de declaratie zullen extra kosten in rekening worden gebracht volgens de wettelijke regeling van art 6:96 BW.

4.7 OE is gerechtigd tot zekerheid van betaling een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Aansprakelijkheid

5.1 OE is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan OE toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

5.2 De vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat door OE voor de (onderhavige) overeenkomst (exclusief BTW) met de opdrachtgever is overeengekomen met een maximum van € 1000 voor schade aan personen of zaken en een maximum van € 500 voor directe vermogensschade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

5.3 Vorderingen tot betalingen van schadevergoeding vervallen na verloop van 6 maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van OE voor die schade.

Klachten- en geschillenregeling

6.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan OE.

6.2 Geschillen die niet naar wederzijdse tevredenheid kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met OE aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)

6.3 De opdrachtgever dient zijn klacht aan OE voor te leggen binnen een maand na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

6.4 OE zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de opdrachtgever de klacht indienen bij de Geschillencommissie.

6.5 De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk 6 maanden na de schriftelijke reactie van OE voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Slotbepalingen

7.1 Ingeval van een klacht kan de opdrachtgever zich wenden tot dhr. G. du Buf of mr. C.F. Vaandrager. Contactgegevens staan op www.OnlineEnergizers.com. De klacht zal op adequate wijze in behandeling worden genomen.

7.2 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en OE is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bavel, 1 juli 2020